Arvode

Upplysningar om av Advokatbyrån tillämpade normaltaxor mm lämnas vid förfrågan.

Pro bono biträde lämnas även i vissa fall.

På normaltaxan kan beroende på klientrelationen olika volymrabatter och specialarrangemang överenskommas.

Andra faktorer som läggs till grund för Klients totala advokatkostnad är utöver klientrelationen, bl. a. ärendets natur, svårighetsgrad, komplexitet och brådska.

Som ett led i Advokatbyråns nära samarbete med olika försäkringsbolag, accepteras även uppdrag för vilka rättsskydd medgivits.

Vägledande är att Klienten skall bli väl omhändertagen till en för Klienten rimlig kostnad.

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd
Skulle  Konsument inte vara nöjd med den ersättning advokatbyrå begärt kan denne vända sig till
Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd som har till uppgift att pröva arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå med anledning av tjänst som de tillhandahållit konsumenten.
 
Om en sådan tvist uppstått, har en konsument rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden. Konsumenten skall dock först kontakta advokaten för att försöka nå en lösning i samförstånd innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet.
 
Kontaktuppgifter och mer information om Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd finns på: 
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden
 


 

E PLURIBUS UNUM