Aktiebolagsrätt och Föreningsrätt


Till associationsrätten - räknas i första hand bolags- och föreningsrätt.

 

Advokatbyrån har lång erfarenhet av att hantera såväl bolags- som föreningsrättsliga frågor.

 

Associationsrätten är central och aktualiseras i många frågor inom affärsjuridiken. Den grundläggande skillnaden mellan ett bolag och en förening brukar beskrivas så att ett bolag är en kapitalassociation medan föreningen är en personassociation.

 

Även om aktiebolagslagen och föreningslagen i hög utsträckning har sammanfallande bestämmelser så innebär föreningens karaktär av personassociation att särskilda överväganden måste göras vid bedömning av föreningsrättsliga frågor.

 

Advokatbyrån biträder företag i bolagsrättsliga ärenden såsom etableringar, joint ventures och olika former av samarbetsavtal.

 

Advokatbyrån biträder föreningar i rättsliga frågor som aktualiseras inom ramen för såväl ideella som ekonomiska föreningar. Advokatbyrån medverkar vid bildandet av föreningar innefattande bl a utformning av lämpliga stadgar för föreningen, ändring av stadgar, beslut och genomförande av fusioner etc. Till föreningsrätten hör vidare frågor om styrelsearbete innefattande bl a ansvarsfrågor.