Fastighets- och Entreprenadrätt


Fastighets- och etreprenadrätt  innefattar en mängd olika och vitt omfattande delområden, till exempel överlåtelse av fastigheter (köpekontrakt – fel i fastighet), bygglov, entreprenader av olika slag – småhus och anläggningar etc., hyres- och arrenderätt, miljöfrågor.

 

De vanligaste regelområden som man kommer i kontakt med inom detta område är bestämmelserna i jordabalken (JB), plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken samt de standardavtal som finns på entreprenadområdet liksom hyresrättsligga frågor.

 

Advokatbyrån har erfarenhet av att biträda både företag och privatpersoner vid fastighetsöverlåtelser och fastighetstvister, vid entreprenadtvister, vid ansökan om bygglov och övriga frågor som kan uppkomma till följd av bygglov relaterade till Plan- och bygglagen m.m.